ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van kunstwerken door Marja Ouwerling wonende Lindehove 22 te Kwintsheul, hierna aangeduid als ‘Kunstenaar’.

Telefoonnummer 06-17108904
E-mailadres:
marja@marja-schilderijen.nl

Website www.marja-schilderijen.nl
KvK-nummer: 50778196
Btw-identificatienummer: Op aanvraag

Aangesloten bij beroeps vereniging NABK


 1. Eenieder die tijdelijk of blijvend een of meer kunstwerken van Kunstenaar in zijn of haar bezit krijgt, hierna aangeduid als ‘Wederpartij’, accepteert deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk en volledig.
  c. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig als deze zijn vastgelegd en zowel door Kunstenaar als Wederpartij bekrachtigd zijn.
  d. Als een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht en zullen Kunstenaar en Wederpartij in overleg treden om het (de) niet van toepassing zijnde artikel(en) te vervangen door nieuwe afspraak (afspraken), waarbij zoveel mogelijk aan het doel en de strekking van de (het) niet van toepassing zijnde artikel(en) recht wordt gedaan.

  2. Totstandkoming van een overeenkomst
  a. De tussen Kunstenaar en Wederpartij gemaakte afspraken zullen door Kunstenaar vastgelegd aan Wederpartij worden voorgelegd.
  b. Eerst na acceptatie van de vastgelegde afspraken door Wederpartij is een overeenkomst tot stand gekomen.
  c. De vastlegging van gemaakte afspraken kan plaatsvinden met de factuur.
 2. Tijdelijke of blijvende overdracht van het kunstwerk
  a. Een kunstwerk kan gekocht, geleased, gehuurd of geleend worden. In het eerste geval is sprake van volledige eigendomsoverdracht van het kunstwerk. In het tweede geval is sprake van eigendomsoverdracht op termijn en in het derde en vierde geval is sprake van tijdelijke overdracht van het kunstwerk.
  b. Kunstenaar en Wederpartij leggen schriftelijk vast onder welke condities een kunstwerk wordt overgedragen.
  c. Als een Kunstwerk tijdelijk wordt overgedragen aan Wederpartij, gelden de volgende verplichtingen:
  - Wederpartij zal het kunstwerk als goede huisvader behandelen,
  - Wederpartij zal het kunstwerk tegen de verkoopprijs verzekeren,
  - Wederpartij zal Kunstenaar informeren ingeval van diefstal, beschadiging of wanneer het vernietigd is, bijvoorbeeld door brand,
  - Wederpartij zal Kunstenaar informeren bij verhuizing,
  - Wederpartij zal Kunstenaar informeren als Wederpartij een ander e-mailadres gaat gebruiken en
  - Wederpartij zal het Kunstwerk niet verhuizen zonder schriftelijke toestemming van Kunstenaar.
  d. Kunstenaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Wederpartij als Kunstenaar daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan Kunstenaar, hieronder vallen door de overheid oplegde beperkingen, een storing in energie- of materiaalaanvoer, transportproblemen, een staking en diefstal van het kunstwerk of de kunstwerken voordat de overdracht plaatsvindt.

  4. Het kunstwerk
  a. Een kunstwerk wordt door Wederpartij geaccepteerd in de staat waarin dit bij overdracht verkeert.
  b. Ingeval een kunstwerk op basis van een afbeelding op internet is gekocht, is de koop onherroepelijk, tenzij Wederpartij voor de koop nadrukkelijk heeft aangegeven aan de koop voorwaarden te stellen.
  c. Het is Wederpartij onder geen beding toegestaan veranderingen in een Kunstwerk aan te brengen.
  d. Het is Wederpartij niet toegestaan een in bezit zijnde kunstwerk op enige wijze te vermenigvuldigen. Wel mogen er foto’s van gemaakt worden. Als deze foto’s gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op sociale media moet daarbij de naam van de kunstenaar worden aangegeven, als ook dat verdere vermenigvuldiging niet is toegestaan.

  5. Optie en eigendomsvoorbehoud
  a. Wederpartij kan een optie op een kunstwerk nemen.
  b. Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van acht weken.
  c. Voor een optie is per week 1% van de prijs van het kunstwerk verschuldigd met een minimum van € 20,-.
  d. Een kunstwerk met een optie kan niet aan een derde worden verkocht zonder voorafgaand overleg met de optienemer.
  e. Een kunstwerk blijft eigendom van Kunstenaar totdat algehele betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden.

  6. Facturen
  a. Kunstenaar zal Wederpartij voor de prijs voor koop, lease of huur van een kunstwerk en de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder verpakking- en of transportkosten) gespecificeerd facturen.
  b. De factuur zal aan de wettelijke eisen voldoen en de betalingstermijn vermelden.
  c. De factuur vermeldt in ieder geval het volgende:
  - de naam van Kunstenaar,
  - de titel van het kunstwerk of de kunstwerken,
  - enige kenmerken van het kunstwerk, zoals maten en gebruikte materialen,
  - het e-mailadres, woonadres en telefoonnummer van Kunstenaar,
  - indien van toepassing de (9%) BTW,
  - het in totaal verschuldigde bedrag.

  7. Betaling van de verschuldigde koopsom en/ of kosten
  a. Wederpartij zal een factuur uiterlijk op de veertiende dag na de datum van de factuur, betalen zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen te doen.
  b. Als een factuur, het restant van een factuur en/ of enige overeengekomen door Wederpartij te betalen kosten, niet of niet geheel op de uiterste betaaldatum zijn voldaan, zal Wederpartij – zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim zijn.
  c. Als Wederpartij in verzuim blijft, ook na schriftelijke herinnering aan het te betalen bedrag of de te betalen bedragen, is Wederpartij met ingang van de uiterste betaaldatum de wettelijk maximaal toegestane rente verschuldigd. Daarnaast is Wederpartij gehouden tot vergoeding van eventuele buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag of de verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 45,00 en onverminderd het recht van Kunstenaar op vergoeding van proceskosten en vergoeding van overige schade.

  8. Klachten
  a. Een klacht zal door Kunstenaar in behandeling worden genomen als de klacht binnen 14 dagen na constatering van de reden voor de klacht schriftelijk bij Kunstenaar kenbaar is gemaakt.
  b. Kunstenaar zal binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht in overleg treden met Wederpartij.
  c. Als Kunstenaar en Wederpartij niet tot een oplossing komen, zal elk der partijen een derde vragen de klacht op te lossen.
  d. Kunstenaar zal Wederpartij de oplossing van de klacht schriftelijk bevestigen.
  e. Als ook na bemiddeling door derden geen oplossing voor de klacht wordt gevonden, heeft zowel Kunstenaar als Wederpartij het recht het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.


9 Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Marja Ouwerling mag de wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de wederpartij, of een vooraf door de wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Mocht worden besloten tot retourzending van het product dan dient de wederpartij het retourformulier in te vullen ( geheel onderaan deze tekst) en de originele verpakking op zodanige wijze te hergebruiken dat het product in originele staat bij Marja Ouwerling terug komt. Mocht het product beschadigd zijn dan dient de wederpartij zorg te dragen voor vergoeding van de waarde vermindering.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij.
De wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.


10. Privacy
a. Kunstenaar zal voldoen aan hetgeen door de wet over privacy is bepaald.
b. De door Wederpartij verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Kunstenaar worden vastgelegd. De door Kunstenaar vastgelegde gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van hetgeen tussen Kunstenaar en Wederpartij is overeengekomen en de correspondentie tussen Kunstenaar en Wederpartij nadien.
b. Wederpartij kan inzage krijgen in de gegevens die door Kunstenaar over Wederpartij worden vastgelegd.

11. Overige bepalingen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2021 van kracht.
b. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ook bij een overeenkomst met een buitenlandse partij.

 

 

 WORKSHOPS EN CURSUSSEN

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze algemene voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Marja Ouwerling.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Marja Ouwerling behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Afmelden door de deelnemer
  3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
  3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €15,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld en tijd kosten.
  3.3 Afmelding voor een workshop:
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt geen geld teruggeboekt.
  3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan is het alleen in overleg mogelijk om een plaatsvervanger deel te laten nemen.
 2. Annulering/verplaatsing door Marja Ouwerling
  4.1 Marja Ouwerling is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
  4.2 Marja Ouwerling is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
  4.3 Marja Ouwerling is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
  4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er voldoende deelnemers zijn. Bij minder deelnemers wordt in overleg bepaald wat de actie wordt, restitutie van het cursusgeld of deelname aan een volgende workshop of cursus.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Marja Ouwerling.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Marja Ouwerling op en we zullen ons best doen om je van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Marja Ouwerling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Marja Ouwerling is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Marja Ouwerling toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Marja Ouwerling behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 10: Cursussen in opdracht van derden
Daar waar Marja Ouwerling in opdracht van een andere partij zoals bijvoorbeeld creatief centrum ’t Atelier cursussen en workshops geeft dan gelden de aldaar aangegeven algemene voorwaarden.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marja Ouwerling.

 

 

formulier voor herroeping.
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).

– Aan: Studio Mimosa

Marja Ouwerling
Lindehove 22

2295RK Kwintsheul
marja@marja-schilderijen.nl

 

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

 

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.